livechat

Słowniczek pojęć finansowych

Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna, dokonująca czynności
prawnej; nieprofesjonalny uczestnik rynku, którego chronią specjalne ustawy, z których
najważniejsza to ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 roku.
Pożyczkobiorca może być beneficjentem nabywanej Usługi medycznej lub wskazać osobę
trzecią jako beneficjenta (np. swoje dziecko). Usługa może być z kategorii usług
weterynaryjnych i dotyczyć pupila Pożyczkobiorcy..

Medical Finance Group Spółka Akcyjna (MFG SA) z siedzibą przy ul. Lechickiej 23a, 02-156
Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie rejestrowym Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000422868 Spółka
wyłącznie z polskim kapitałem.

Placówka świadcząca szeroko rozumiane usługi medyczne i w zakresie medycyny estetycznej
lub placówka weterynaryjna. Lista Usługodawców współpracujących z MFG SA znajduje się
na mediraty.pl. Usługodawcą może być również inny podmiot, po zaakceptowaniu go
przez Pożyczkodawcę.

Szeroko rozumiana usługa medyczna lub weterynaryjna, świadczona przez placówkę
(Usługodawcę), na nabycie której Pożyczkobiorca otrzymał finansowanie lub złożył wniosek o
jej udzielenie. Zakres świadczeń zaliczanych do Nabywanych Usług został uzgodniony z
Usługodawcą i może być przedmiotem indywidualnych uzgodnień między Pożyczkobiorcą a
MFG SA (Pożyczkodawcą).

W systemie ratalnym MediRaty – ma formę rejestrowanej rozmowy telefonicznej
przeprowadzonej przez przedstawiciela MFG SA (Konsultanta telefonicznego).

Kwota dyspozycyjna, jaka pozostanie Pożyczkobiorcy po spłacie wszystkich stałych
zobowiązań, po opłaceniu już istniejących zobowiązań wobec banków, innych firm
pożyczkowych, kosztów utrzymania itp.

Informacje o zaległościach i opóźnieniach w spłacie pożyczek i kredytów oraz innych
zobowiązań wobec instytucji powyżej 30 dni, które rejestrowane są w bazie BIK.

W systemie ratalnym MediRaty – finansowanie jest w formie pożyczki celowej, która
jest  udzielona Pożyczkobiorcy przez MFG SA w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. – środki pieniężne pożyczone na warunkach
określonych Umową pożyczki (Umową ratalną).
Umowa ratalna jest zawierana z Pożyczkobiorcą, który w ocenie MFG SA spełnia
określone kryteria i wyraził zgodę na jej warunki.

1.Pożyczka może być udzielona Konsumentowi posiadającemu pełną zdolność do
czynności prawnych, będącemu obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, w wieku od 18
lat (w dniu zaciągania zobowiązania) do 75 lat (w dniu zakończenia spłaty pożyczki).
2.Pożyczka, jest pożyczką celową, tj. może być udzielona wyłącznie na zakup
określonych w Umowie pożyczki Nabywanych Usług oferowanych przez Usługodawcę
w ramach jego podstawowej działalności.
3.Udzielenie pożyczki jest uzależnione od wyłącznej oceny Pożyczkodawcy, podjętej
po analizie informacji o Pożyczkobiorcy, nabywanej Usłudze oraz Usługodawcy.
4.Warunkiem udzielenia pożyczki jest udostępnienie Pożyczkodawcy informacji,
umożliwiających mu ocenę ryzyka związanego z udzieleniem Pożyczki.
5.Pożyczkobiorca, celem weryfikacji jego zdolności do spłaty łącznego zobowiązania
zobowiązuje się upoważnić Pożyczkodawcę do uzyskania i ujawnienia mu informacji
gospodarczych na temat Pożyczkobiorcy, tzw. Upoważnienie konsumenta.
6.Pożyczkodawca będzie miał uprawnienie do żądania od Pożyczkobiorcy
dostarczenia dodatkowych informacji bądź dokumentów potwierdzających jego
zdolność do spłaty łącznego zobowiązania do spłaty zarówno na etapie
poprzedzającym zawarcie Umowy pożyczki jak również po zawarciu takiej
Umowy, lecz nie później niż do dnia spłaty całego zobowiązania.

7. Udzielenie finansowania może nastąpić wyłącznie na warunkach, które są
określone przez MFG SA, na podstawie otrzymanych od Pożyczkobiorcy informacji
dotyczących przeznaczenia pożyczki, jej wysokości oraz zdolności Pożyczkobiorcy do
spłaty pełnej kwoty zaciąganego zobowiązania.
8. Zawarcie Umowy ratalnej poprzedzać będzie złożenie Wniosku o udzielenie
finansowania.
9. Po złożeniu Wniosku o udzielenie finansowania MFG SA zweryfikuje zdolność
Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pełnej kwoty zobowiązania i w razie
pozytywnego rozstrzygnięcia prześle wypełniony formularz Umowy ratalnej do
Konsumenta w formie elektronicznej lub poprzez firmę kurierską. Pożyczkobiorca
zweryfikowany pozytywnie ma prawo na własną prośbę do otrzymania bezpłatnego
projektu Umowy ratalnej.
10. Jeżeli MFG SA odmówi Pożyczkobiorcy udzielenia finansowania na podstawie
informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych MFG SA, niezwłocznie
przekaże Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz
wskaże bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
11. MFG SA zobowiązana jest przed zawarciem Umowy ratalnej udzielić
Pożyczkobiorcy wyjaśnień dotyczących treści informacji, w sposób umożliwiający
Pożyczkobiorcy podjęcie decyzji dotyczącej pożyczki.
12. Finansowanie zostaje udzielone na podstawie Umowy ratalnej, która dla swojej
ważności musi być zawarta w formie pisemnej tzn. podpisana własnoręcznie przez
Pożyczkobiorcę.
13. Kwota do wypłaty zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek Usługodawcy u
którego Pożyczkobiorca nabywa Usługę objętą Umową ratalną.
14. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy
pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą, na podstawie której
Pożyczkodawca udziela pożyczki na warunkach w niej określonych. Integralną część umowy
pożyczki stanowią jej załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 2. Tabela opłat i prowizji,
 3. Oświadczenie Pożyczkobiorcy o wysokości dochodów, ich źródle oraz wysokości miesięcznych zobowiązań,
 4. Zgoda Pożyczkobiorcy na zawarcie Umowy i udostępnienie danych niezbędnych do wykonania Umowy

Stanowi uzupełnienie postanowień Umowy ratalnej zawieranej pomiędzy MFG SA i
Pożyczkobiorcą, obowiązuje od dnia 1 marca 2015 roku.

W przypadku gdy w toku wykonywania nabywanej Usługi medycznej pojawi się konieczność
zwiększenia jej zakresu, wniosek o udzielenie pożyczki na dodatkowy zakres usługi będzie
rozpatrywany, jak wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki.

W MFG SA stosujemy raty równe (annuitetowe); rata obejmuje wszystkie koszty związane z
finansowaniem, także koszt ubezpieczenia, opłaty przygotowawcze (jeżeli są).

W MFG SA stosujemy pełne okresy spłaty: 5 lat (60 rat), 4 lata (48 rat), 3 lata (36 rat), 2 lata (24
raty), 1 rok (12 rat). W sytuacjach indywidualnych spłata kwoty poniżej 1 000 zł może
odbywać się w 6 ratach.

W MFG SA stosujemy różne stawki oprocentowania w zależności od kwoty finansowania, okresu spłaty i historii oraz zdolności kredytowej Pacjenta.
Oferta i warunki spłaty każdorazowo ustalane są indywidualnie z Konsultantem pod nr tel.: 22 266
83 70 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).

•Prowizja – wynagrodzenie pobierane przez MFG SA od Pożyczkobiorcy za obsługę
pożyczki, naliczana jednorazowo i stanowiąca odsetek wartości finansowania.
•Opłata przygotowawcza – wynagrodzenie pobierane przez MFG SA za przygotowanie
i sporządzenie Umowy ratalnej.
•Opłata za opóźnienie – opłata pobierana, zgodnie z zawartą Umową ratalną w
związku z opóźnieniem rat spłaty. Wysokość opłaty wg Tabeli Opłat i Prowizji, która
stanowi załącznik do Umowy ratalnej.

1.Pożyczkobiorca będzie zobowiązany dokonywać spłat poszczególnych rat w
terminach i w wysokości określonej w Umowie ratalnej, na rachunek bankowy MFG
SA określony w Umowie ratalnej.
2.W przypadku opóźnienia w spłacie rat MFG SA będzie zobowiązany naliczyć Opłatę
za opóźnienie zgodnie z obowiązująca Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą załącznik
do Umowy ratalnej.
3.Brak spłaty wymagalnych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę upoważnia MFG SA do
podjęcia wszelkich działań mających na celu windykację wierzytelności na drodze
sądowej.
4.Wcześniejsza, bezpłatna spłata finansowania jest możliwa w każdej chwili na
pisemny wniosek Pożyczkobiorcy.
5.Spłata całości zobowiązania skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Pożyczkobiorcy z
tytułu udzielonego finansowania.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. to instytucja gromadzącą i udostępniającą dane o historii
kredytowej osób fizycznych i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają
zaciągnięte zobowiązania, kredyty, pożyczki itd. Informacje te przekazywane są do BIK przez
banki, SKOK-i oraz inne, nie będące bankami instytucje finansowe udzielające pożyczek i
kredytów konsumenckich. BIK funkcjonuje od 1997 roku w wyniku umowy między bankami i
Związkiem Banków Polskich w celu minimalizowania ryzyka kredytowego i zwiększenia
bezpieczeństwa obrotu pieniężnego a także zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu
konsumentów. Dzięki danym gromadzonym w BIK-u, proces przyznawania kredytu może być
łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt czy pożyczkę to także możliwość
uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych, jeżeli zobowiązanie było spłacane
terminowo.
Dane przetwarzane są gromadzone w BIK od chwili ich przekazania przez instytucję
finansową, aż do całkowitej spłaty kredytu i są zarchiwizowane przez 5 lat. Aby po spłaceniu
zobowiązania dane mogły być przetwarzane i mogły poświadczać rzetelność finansową
kredytobiorcy, którego dotyczą, konieczne jest wyrażenie przez niego samego zgody na taką
czynność. Ponadto dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-
letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

•nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
•upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę
o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.
Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich
klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania
dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Oznacza to, że
informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny
zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on-line na
stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej pod adresem: www.bik.pl. Na stronie BIK
dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych
kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Telefoniczna weryfikacja, rejestrowana i pozwalająca na ocenę ryzyka kredytowego
Pożyczkobiorcy, która odbywa się wyłącznie za zgodą Pożyczkobiorcy. Jest to standardowa
procedura poprzedzająca przygotowanie Umowy ratalnej; polega na potwierdzeniu
informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy w Bazie Informacji Kredytowej.

Upoważnienie udzielone MFG SA przez Pożyczkobiorcę niezbędne do uzyskania i ujawnienia
MFG SA informacji gospodarczych na temat Pożyczkobiorcy w tym danych stanowiących
tajemnicę bankową z Biura Informacji Kredytowej i Związków Banków Polskich.
Upoważnienie będzie zawierało:

1.upoważnienie dla MFG SA do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura
Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych o
zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych
przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej SA i Związków Banków Polskich,
2.upoważnienie Biura Informacji Kredytowej SA i Związków Banków Polskich, do
udostępniania InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w
tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec
banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200
złotych lub braku danych o takim zadłużeniu.

Telefoniczne biuro obsługi Pacjenta – zespół wyspecjalizowanych Konsultantów i Doradców
Pacjenta, którzy zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi Pacjenta w zakresie
finansowania: od pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki medycznej, pomocy w
negocjacji ceny, ustalaniem warunków Umowy ratalnej, rozwiązywaniem problemów w
trakcie trwania Umowy ratalnej, przekazywaniem informacji o stanie rachunku, zaległościach
lub nadpłatach itp. Zespół pracuje w godz. 8.00-20.00 w dni powszednie oraz 9.00-14.00 w
soboty pod nr tel.: +48 22 266 83 70 lub 801 000 265 lub na czacie mediraty.pl.
Adres e-mail: pok@mediraty.pl

(ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowanie wiadomości, które stosujemy przy
przesyłaniu większej ilości danych (formularz Bezpłatny wniosek) zapobiega
przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Twoje dane są bezpieczne.

 • Twoja kalkulacja online
 • Znajdź klinikę
 • Zamów na e-maila nasz bezpłatny przewodnik po finansowaniu usług medycznych:

 • SPYTAJ O SZCZEGÓŁY
  FINANSUJEMY ZDROWIE
  SPYTAJ O SZCZEGÓŁY


Pobierz bezpłatny przewodnik do Twojego zabiegu
Zapisz się do Bazy Wiedzy MediRat

Facebook

YouTube

YouTube

Czat / Zostaw wiadomość