Słowniczek pojęć finansowych

Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej; nieprofesjonalny uczestnik rynku, którego chronią specjalne ustawy, z których najważniejsza to ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 roku. Pożyczkobiorca może być beneficjentem nabywanej Usługi medycznej lub wskazać osobę trzecią jako beneficjenta (np. swoje dziecko). Usługa może być z kategorii usług weterynaryjnych i dotyczyć pupila Pożyczkobiorcy..

MediRaty Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000516085 Spółka wyłącznie z polskim kapitałem.

Placówka świadcząca szeroko rozumiane usługi medyczne i w zakresie medycyny estetycznej lub placówka weterynaryjna. Lista Usługodawców współpracujących znajduje się na mediraty.pl. Usługodawcą może być również inny podmiot, po zaakceptowaniu go przez Pożyczkodawcę.

Szeroko rozumiana usługa medyczna lub weterynaryjna, świadczona przez placówkę (Usługodawcę), na nabycie której Pożyczkobiorca otrzymał finansowanie lub złożył wniosek o jej udzielenie. Zakres świadczeń zaliczanych do Nabywanych Usług został uzgodniony z Usługodawcą i może być przedmiotem indywidualnych uzgodnień między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą.

W systemie ratalnym MediRaty – ma formę rejestrowanej rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez  Konsultanta telefonicznego.

Kwota dyspozycyjna, jaka pozostanie Pożyczkobiorcy po spłacie wszystkich stałych zobowiązań, po opłaceniu już istniejących zobowiązań wobec banków, innych firm pożyczkowych, kosztów utrzymania itp.

Informacje o zaległościach i opóźnieniach w spłacie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań wobec instytucji powyżej 30 dni, które rejestrowane są w bazie BIK.

W systemie ratalnym MediRaty – finansowanie jest w formie pożyczki celowej, która jest  udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. – środki pieniężne pożyczone na warunkach określonych Umową pożyczki (Umową ratalną). Umowa ratalna jest zawierana z Pożyczkobiorcą, który w ocenie Pożyczkodawcy spełnia określone kryteria i wyraził zgodę na jej warunki.

1.Pożyczka może być udzielona Konsumentowi posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych, będącemu obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, w wieku od 18 lat (w dniu zaciągania zobowiązania) do 75 lat (w dniu zakończenia spłaty pożyczki).
2.Pożyczka, jest pożyczką celową, tj. może być udzielona wyłącznie na zakup określonych w Umowie pożyczki Nabywanych Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach jego podstawowej działalności.
3.Udzielenie pożyczki jest uzależnione od wyłącznej oceny Pożyczkodawcy, podjętej po analizie informacji o Pożyczkobiorcy, nabywanej Usłudze oraz Usługodawcy.
4.Warunkiem udzielenia pożyczki jest udostępnienie Pożyczkodawcy informacji, umożliwiających mu ocenę ryzyka związanego z udzieleniem Pożyczki.
5.Pożyczkobiorca, celem weryfikacji jego zdolności do spłaty łącznego zobowiązania zobowiązuje się upoważnić Pożyczkodawcę do uzyskania i ujawnienia mu informacji gospodarczych na temat Pożyczkobiorcy, tzw. Upoważnienie konsumenta.
6.Pożyczkodawca będzie miał uprawnienie do żądania od Pożyczkobiorcy dostarczenia dodatkowych informacji bądź dokumentów potwierdzających jego zdolność do spłaty łącznego zobowiązania do spłaty zarówno na etapie poprzedzającym zawarcie Umowy pożyczki jak również po zawarciu takiej Umowy, lecz nie później niż do dnia spłaty całego zobowiązania.
7. Udzielenie finansowania może nastąpić wyłącznie na warunkach, które są określone przez Pożyczkodawcę, na podstawie otrzymanych od Pożyczkobiorcy informacji
dotyczących przeznaczenia pożyczki, jej wysokości oraz zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty pełnej kwoty zaciąganego zobowiązania.
8. Zawarcie Umowy ratalnej poprzedzać będzie złożenie Wniosku o udzielenie finansowania.
9. Po złożeniu Wniosku o udzielenie finansowania Pożyczkodawca zweryfikuje zdolność Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pełnej kwoty zobowiązania i w razie
pozytywnego rozstrzygnięcia prześle wypełniony formularz Umowy ratalnej do Konsumenta w formie elektronicznej lub poprzez firmę kurierską. Pożyczkobiorca
zweryfikowany pozytywnie ma prawo na własną prośbę do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy ratalnej.
10. Jeżeli Pożyczkodawca odmówi Pożyczkobiorcy udzielenia finansowania na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, niezwłocznie przekaże Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
11. Pożyczkodawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy ratalnej udzielić Pożyczkobiorcy wyjaśnień dotyczących treści informacji, w sposób umożliwiający Pożyczkobiorcy podjęcie decyzji dotyczącej pożyczki.
12. Finansowanie zostaje udzielone na podstawie Umowy ratalnej, która dla swojej ważności musi być zawarta w formie pisemnej tzn. podpisana własnoręcznie przez Pożyczkobiorcę.
13. Kwota do wypłaty zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek Usługodawcy u którego Pożyczkobiorca nabywa Usługę objętą Umową ratalną.
14. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udziela pożyczki na warunkach w niej określonych. Integralną część umowy pożyczki stanowią jej załączniki:

  1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  2. Tabela opłat i prowizji,
  3. Oświadczenie Pożyczkobiorcy o wysokości dochodów, ich źródle oraz wysokości miesięcznych zobowiązań,
  4. Zgoda Pożyczkobiorcy na zawarcie Umowy i udostępnienie danych niezbędnych do wykonania Umowy

W przypadku gdy w toku wykonywania nabywanej Usługi medycznej pojawi się konieczność zwiększenia jej zakresu, wniosek o udzielenie pożyczki na dodatkowy zakres usługi będzie rozpatrywany, jak wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki.

Stosujemy raty równe (annuitetowe); rata obejmuje wszystkie koszty związane z finansowaniem, także koszt ubezpieczenia, opłaty przygotowawcze (jeżeli są).

Stosujemy pełne okresy spłaty: 3 lata (36 rat), 2 lata (24 raty), 1 rok (12 rat). W sytuacjach indywidualnych spłata kwoty poniżej 1 000 zł może odbywać się w 6 ratach.

Stosujemy różne stawki oprocentowania w zależności od kwoty finansowania, okresu spłaty i historii oraz zdolności kredytowej Pacjenta.
Oferta i warunki spłaty każdorazowo ustalane są indywidualnie z Konsultantem pod nr tel.: 22 266 83 70 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).

•Opłata przygotowawcza – wynagrodzenie pobierane za przygotowanie i sporządzenie Umowy ratalnej.
•Opłata za opóźnienie – opłata pobierana, zgodnie z zawartą Umową ratalną w związku z opóźnieniem rat spłaty. Wysokość opłaty wg Tabeli Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do Umowy ratalnej.

1.Pożyczkobiorca będzie zobowiązany dokonywać spłat poszczególnych rat w terminach i w wysokości określonej w Umowie ratalnej, na rachunek bankowy określony w Umowie ratalnej.
2.W przypadku opóźnienia w spłacie rat Pożyczkodawca będzie zobowiązany naliczyć Opłatę za opóźnienie zgodnie z obowiązująca Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą załącznik do Umowy ratalnej.
3.Brak spłaty wymagalnych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę upoważnia Pożyczkodawcę do podjęcia wszelkich działań mających na celu windykację wierzytelności na drodze sądowej.
4.Wcześniejsza, bezpłatna spłata finansowania jest możliwa w każdej chwili na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy.
5.Spłata całości zobowiązania skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonego finansowania.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. to instytucja gromadzącą i udostępniającą dane o historii kredytowej osób fizycznych i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają zaciągnięte zobowiązania, kredyty, pożyczki itd. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz inne, nie będące bankami instytucje finansowe udzielające pożyczek i kredytów konsumenckich. BIK funkcjonuje od 1997 roku w wyniku umowy między bankami i Związkiem Banków Polskich w celu minimalizowania ryzyka kredytowego i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego a także zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Dzięki danym gromadzonym w BIK-u, proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt czy pożyczkę to także możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych, jeżeli zobowiązanie było spłacane terminowo. Dane przetwarzane są gromadzone w BIK od chwili ich przekazania przez instytucję finansową, aż do całkowitej spłaty kredytu i są zarchiwizowane przez 5 lat. Aby po spłaceniu zobowiązania dane mogły być przetwarzane i mogły poświadczać rzetelność finansową kredytobiorcy, którego dotyczą, konieczne jest wyrażenie przez niego samego zgody na taką czynność. Ponadto dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

•nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
•upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on-line na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej pod adresem: www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Telefoniczna weryfikacja, rejestrowana i pozwalająca na ocenę ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, która odbywa się wyłącznie za zgodą Pożyczkobiorcy. Jest to standardowa procedura poprzedzająca przygotowanie Umowy ratalnej; polega na potwierdzeniu informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy w Bazie Informacji Kredytowej.

Telefoniczne biuro obsługi Pacjenta – zespół wyspecjalizowanych Konsultantów i Doradców Pacjenta, którzy zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi Pacjenta w zakresie finansowania: od pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki medycznej, pomocy w negocjacji ceny, ustalaniem warunków Umowy ratalnej, rozwiązywaniem problemów w trakcie trwania Umowy ratalnej, przekazywaniem informacji o stanie rachunku, zaległościach lub nadpłatach itp. Zespół pracuje w godz. 8.00-20.00 w dni powszednie oraz 9.00-14.00 w soboty pod nr tel.: +48 22 266 83 70  lub na czacie mediraty.pl.
Adres e-mail: pok@mediraty.pl

(ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowanie wiadomości, które stosujemy przy przesyłaniu większej ilości danych (formularz Bezpłatny wniosek) zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Twoje dane są bezpieczne.